POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.4fizjo.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.4fizjo.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AM MEDICAL SERVICES SP Z O O .

2.     Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1.     Serwis: serwis internetowy http://www.4fizjo.pl;

2.     Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

3.     Właściciel: AM MEDICAL SERVICES SP Z O O , ul. Szklanych Domów 11a/21, 04-346 Warszawa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM MEDICAL SERVICES SP Z O O , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 9512435013, Regon: 361835558;

4.     Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

5.     Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

6.     Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

7.     Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).

3.     Celem Polityki jest w szczególności:

1.     udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;

2.     zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.

4.     Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5.     W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1.     Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.

2.     Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1.     przetwarzane zgodnie z prawem,

2.     zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3.     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

4.     przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.     Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:

1.     udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

2.     zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

3.     przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,

4.     zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.     Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.     Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

1.     Cookies wykorzystywane są w celu:

1.     dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

2.     optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

3.     tworzenia statystyk,

4.     utrzymania sesji Użytkownika,

5.     dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

2.     Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.

3.     Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.     Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5.     Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6.     Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

7.     Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8.     Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.     Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

1.     przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;

2.     zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;

3.     przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

2.     Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.     Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 01/05/2017. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2.     Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.     Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.